Björkhällans samfällighetsförening leds av en styrelse, där ordföranden, sekreteraren och kassören innehar sina poster en längre tid medan övriga ledamöter ingår i styrelsen enligt ett rullande schema.

Samma styrelse sköter också områdets kabel-TV-förening, som nyttjar Tele2s utbud.

Styrelsen sammanträder varannan månad. De huvudsakliga uppgifterna består av skötsel av grönområdena, där samtliga medlemmar gör sin del vid vår- och höststädningarna varje år, och underhåll av gemensamhetsgaraget. En årsavgift till samfällighetsföreningen och en till kabel-TV-föreningen möjliggör skötsel och inköp.

Årsmöte hålls i mars månad.

”Välkommen till Björkhällan”, en beskrivning av området, tilldelas varje ny husägare.

Utmärkande för Björkhällan är de boendes stora ansvarskänsla för villaområdet med god trivsel som följd.